Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja w Skawicy – przemówienie senatora Andrzeja Pająka

W środę 3 maja 2017 r. pod stojącym na skawickim placu Jana Pawła II pomnikiem Pamięci Pokoleń świętowano rocznicę Konstytucji 3 Maja. W imprezie wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i gminnych, nie zabrakło tradycyjnie senatora Andrzeja Pająka, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uświetniła występem Orkiestra Dęta ze Skawicy, a program artystyczny przygotowała młodzież z miejscowego Zespołu Szkół. Przedstawiciele instytucji działających na terenie gminy złożyli pod pomnikiem kwiaty.

„NA TYM FUNDAMENCIE MOŻNA ODBUDOWAĆ WSZYSTKO”

Wybitny polski historyk, publicysta, nauczyciel akademicki prof. Andrzej Nowak podczas niedawnego wykładu w klubie „Ronina” przypomniał nam wobec absurdalnych oskarżeń, że to co dobre zawdzięczamy łasce władców PRL, którzy zdecydowali się podzielić odpowiedzialnością za Polskę przy Okrągłym Stole, albo Europie w roku 2004 przyjmującej nas do swej struktury, następującą prawdę: „Nie możemy na to godzić w imię prawdy historycznej. Powinniśmy bronić prawdy historycznej o naszej historii, która jest dłuższa niż ostatnie 100 lat, nie zaczyna się też 4 czerwca 1989 r., ani 13 grudnia 1981 r., kiedy niektórzy rzucili legitymację partyjną i uważają, że od tego momentu zaczyna się historia, ani nie zaczyna się nawet 11 listopada 1918 r.”

Ile lat liczy Polska historia? Ponad 1050 liczy historia Polski , dokładnie opisana, bogata w wydarzenia wielkie, przynoszące chwałę, jak również te dramatyczne, wręcz tragiczne. Rok, który minął, rok 2016 – był Rokiem Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski. To w roku 966 historyczny władca Polski Mieszko I podjął decyzję o przyjęciu chrztu w obrządku zachodnim. To wydarzenie miało podstawowe znaczenie dla dziejów tak Narodu jak i Państwa. Od tego wydarzenia, od 966 roku Polski Naród miał zawsze pragnienie posiadania własnego, niezależnego państwa. W każdym czasie był gotowy zapłacić każdą cenę, by takowe własne i niezależne od obcych, państwo posiadać. Polska nie jest „znikąd”. Różne znamienite wydarzenia na przestrzeni tych ponad 1050 lat były udziałem tego Narodu. W dniu dzisiejszym wspominamy wielkie daty w naszej historii, dwa wielkie wydarzenia. Oba te wydarzenia łączą się, są dla nas Polaków przedmiotem dumy i nigdy nie powinny zniknąć z naszej pamięci, bo pamięć jest podstawowym czynnikiem, który decyduje o naszym istnieniu.

Zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia
Głosowania

.

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Senatora RP [kliknij tutaj]

Przynależność do zespołów i grup parlamentarnych

 

  • Senacki Zespół Strażacki
  • Senacki Zespół Spółdzielczy
  • Parlamentarny Zespół na Rzecz Ochrony Życia i Rodziny
  • Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych
  • Polsko - litewska grupa parlamentarna

Przynależność do komisji, podkomisji i klubów

W dniach 17 i 18 października 2012 r. odbyło się XIX posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 4 ustawy. Wprowadziła 6 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podjęła też 2 uchwały okolicznościowe. Ponadto senatorowie zapoznali się z informacjami: o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2012 r. (prezydencja duńska), o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2011 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka, a także na temat sytuacji mikro- i małych przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich dostępu do pomocy publicznej.

Więcej…

 

W dniach 3–4 października 2012 r. odbyło się 18. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 7 ustaw, do 4 wprowadziła poprawki. Podjęła też uchwałę w sprawie ustanowienia października 2012 roku miesiącem pamięci generała Stanisława Maczka (1892–1994) i zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw. Zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego spowodują objęcie tajemnicy statystycznej taką samą ochroną, jak w wypadku tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej i dziennikarskiej. Zwolnienie świadka z obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej będzie możliwe jedynie z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości. Projekt nowelizacji ustawy – Prawo o adwokaturze natomiast przewiduje wskazanie wyraźnego terminu, po upływie którego będą podlegać zatarciu najsurowsze kary dyscyplinarne dla osób wykonujących tzw. wolne zawody (adwokaci, radcowie prawni, lekarze weterynarii, farmaceuci, architekci, inżynierowie budownictwa, urbaniści, rzecznicy patentowi, psychologowie, diagności laboratoryjni, lekarze i prawnicy zagraniczni). Ukarani dyscyplinarnie przedstawiciele tych zawodów uzyskaliby prawo ubiegania się o ponowny wpis na właściwą listę po upływie 15 lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego. Na podstawie projektu nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych prawu zamówień publicznych nie podlegałyby zamówienia, udzielane przez ministra sprawiedliwości albo przez jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane, przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, jeśli zamówienia te są udzielane w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Więcej…

 

Grupa senatorów: Andrzej Pająk, Grzegorz Bierecki, Jan Filip Libicki, Mieczysław Gil, Robert Mamątow, Jan Maria Jackowski, Kazimierz Jaworski, Grzegorz Wojciechowski, Maciej Klima, podpisała się pod projektem uchwały w sprawie udziału świeckich i duchownych katolików w debacie publicznej. Wnioskodawcy określili swój projekt jako reakcję na antyklerykalne wystąpienia członków Ruchu Palikota, którzy "głoszą pogląd, jakoby hierarchowie Kościoła Katolickiego nie mieli prawa wypowiadać się publicznie powołując się na swoją funkcję". - Dzisiejsze pokolenie Polaków stoi przed wyzwaniami, takimi jak: dyktatura relatywizmu, antykatolicyzm i laicyzm, konsumpcjonizm, ideologia gender, aborcja, eutanazja, konkubinaty jednopłciowe, promocja homoseksualizmu. Potrzebne są zatem przebudzenie ludzi dobrej woli oraz obrona podstawowych wartości i godności człowieka, a nie kneblowanie ust i zakaz publicznego głoszenia orędzia Ewangelii - stwierdził senator Jackowski.

W dniu 25 września br. Komisja Ustawodawcza Senatu RP opowiedziała się jednak za odrzuceniem w pierwszym czytaniu projektu uchwały ws. udziału świeckich i duchownych katolików w debacie publicznej. Komisja Ustawodawcza odrzuciła projekt uchwały głosami 5 do 2 w pierwszym czytaniu.

Tekst w/w uchwały

Więcej…

 

W dniach 2–3 sierpnia 2012 r. odbyło się XVII posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 16 ustaw, do 7 wprowadziła poprawki. Zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu 1 projektu ustawy i podjęła 2 uchwały okolicznościowe. Zapoznała się również ze sprawozdaniem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z petycji rozpatrzonych w 2011 r.

Senat 61 głosami, przy 37 wstrzymujących się, przyjął z 3 poprawkami redakcyjnymi, zaproponowanymi przez Komisję Gospodarki Narodowej, nowelizację ustawy – Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Dostosowuje ona polskie prawo do unijnych regulacji, dotyczących m.in. ubezpieczenia armatorów od roszczeń morskich czy ograniczenia odpowiedzialności za nie. Przewiduje, że zarówno statki pod polską banderą, jak i statki obce wchodzące do polskich portów muszą mieć ubezpieczenie OC, a na przewoźników nakłada obowiązek posiadania ubezpieczenia lub zabezpieczenia finansowego (gwarancja banku lub podobnej instytucji finansowej) z tytułu wypadków. Przyjęta 6 poprawkami, głównie redakcyjnymi, porządkującymi i doprecyzowującymi, zgodnie z wnioskiem Komisji Gospodarki Narodowej, ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich przewiduje utworzenie przy ministrze transportu, budownictwa i gospodarki morskiej komisji – organu stałego i niezależnego od podmiotów, które mogą być stronami w postępowaniu dotyczącym wypadków na morzu. Ustawa zapewnia także prawidłowe wdrożenie unijnej dyrektywy wprowadzającej wytyczne dotyczące dochodzeń technicznych i wymiany doświadczeń po zaistnieniu wypadków morskich. Za przyjęciem nowelizacji z poprawkami opowiedziało się 89 senatorów, a 1 wstrzymał się od głosu.

Więcej…

 
Więcej artykułów…

 

Dzisiaj...
Dzisiaj jest: 18 Styczeń 2018    |    Imieniny obchodzą: Piotr, Małgorzata
Kontakt

Biuro Senatora Andrzeja Pająka

poniedziałek - piątek od godz. 8:30 do 14:00

ul. Adama Mickiewicza 139

34-200 Sucha Beskidzka

e-mail: biuro@pajakandrzej.pl

e-mail: dyrektor@pajakandrzej.pl

tel/fax: 33 873 39 16, 504 751 148, 504 751 163

 

 

Filia Biura Senatorskiego

w Trzebini

ostatni piątek miesiąca od godz. 9:00 do 11:00

ul. Rynek 18 (II piętro)

32-540 Trzebinia

 

Filia Biura Senatorskiego

w Wadowicach

poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00

ul. Karmelicka 5

34-100 Wadowice

Budynek ZOZ (parter)


Pogoda
Klub Parlamentarny PIS

MyPIS

Informacja Samorządowa

Regionalny Portal Informacyjny

Małopolska Kronika Beskidzka

ALTERNATYWA PIS