Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja w Skawicy – przemówienie senatora Andrzeja Pająka

W środę 3 maja 2017 r. pod stojącym na skawickim placu Jana Pawła II pomnikiem Pamięci Pokoleń świętowano rocznicę Konstytucji 3 Maja. W imprezie wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i gminnych, nie zabrakło tradycyjnie senatora Andrzeja Pająka, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uświetniła występem Orkiestra Dęta ze Skawicy, a program artystyczny przygotowała młodzież z miejscowego Zespołu Szkół. Przedstawiciele instytucji działających na terenie gminy złożyli pod pomnikiem kwiaty.

„NA TYM FUNDAMENCIE MOŻNA ODBUDOWAĆ WSZYSTKO”

Wybitny polski historyk, publicysta, nauczyciel akademicki prof. Andrzej Nowak podczas niedawnego wykładu w klubie „Ronina” przypomniał nam wobec absurdalnych oskarżeń, że to co dobre zawdzięczamy łasce władców PRL, którzy zdecydowali się podzielić odpowiedzialnością za Polskę przy Okrągłym Stole, albo Europie w roku 2004 przyjmującej nas do swej struktury, następującą prawdę: „Nie możemy na to godzić w imię prawdy historycznej. Powinniśmy bronić prawdy historycznej o naszej historii, która jest dłuższa niż ostatnie 100 lat, nie zaczyna się też 4 czerwca 1989 r., ani 13 grudnia 1981 r., kiedy niektórzy rzucili legitymację partyjną i uważają, że od tego momentu zaczyna się historia, ani nie zaczyna się nawet 11 listopada 1918 r.”

Ile lat liczy Polska historia? Ponad 1050 liczy historia Polski , dokładnie opisana, bogata w wydarzenia wielkie, przynoszące chwałę, jak również te dramatyczne, wręcz tragiczne. Rok, który minął, rok 2016 – był Rokiem Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski. To w roku 966 historyczny władca Polski Mieszko I podjął decyzję o przyjęciu chrztu w obrządku zachodnim. To wydarzenie miało podstawowe znaczenie dla dziejów tak Narodu jak i Państwa. Od tego wydarzenia, od 966 roku Polski Naród miał zawsze pragnienie posiadania własnego, niezależnego państwa. W każdym czasie był gotowy zapłacić każdą cenę, by takowe własne i niezależne od obcych, państwo posiadać. Polska nie jest „znikąd”. Różne znamienite wydarzenia na przestrzeni tych ponad 1050 lat były udziałem tego Narodu. W dniu dzisiejszym wspominamy wielkie daty w naszej historii, dwa wielkie wydarzenia. Oba te wydarzenia łączą się, są dla nas Polaków przedmiotem dumy i nigdy nie powinny zniknąć z naszej pamięci, bo pamięć jest podstawowym czynnikiem, który decyduje o naszym istnieniu.

Zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia
Głosowania

.

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Senatora RP [kliknij tutaj]

Przynależność do zespołów i grup parlamentarnych

 

  • Senacki Zespół Strażacki
  • Senacki Zespół Spółdzielczy
  • Parlamentarny Zespół na Rzecz Ochrony Życia i Rodziny
  • Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych
  • Polsko - litewska grupa parlamentarna

Przynależność do komisji, podkomisji i klubów

W dniach 25 - 26 kwietnia 2012 r. odbyło się 10. posiedzenie Senatu. Rozpatrzono na nim 5 ustaw, 4 przyjęto bez poprawek, m.in. nowelizację ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Umożliwi ona przed EURO 2012 otwarcie dla ruchu nawet nieukończonych odcinków dróg krajowych i autostrad na podstawie warunkowej decyzji na określony czas. Ma to zapewnić przejezdność niektórych dróg krajowych o istotnym znaczeniu dla organizacji finałowego turnieju. Nowelizacja dopuszcza uzyskanie pozwolenia na użytkowanie drogi, mimo że nie wszystkie prace budowlane i wykończeniowe zostały wykonane albo droga nie spełnia wszystkich wymagań ochrony środowiska, np. nie ma przy niej jeszcze ekranów dźwiękoszczelnych albo na pasie zieleni nie wysiano dotąd trawy. Od dnia wydania decyzji w sprawie użytkowania wykonawca będzie miał maksymalnie 9 miesięcy na dokończenie robót lub spełnienie wymagań ochrony środowiska.

 

Więcej…

 

W dniach 11–12 kwietnia 2012 r. odbyło się 9. posiedzenie Senatu. Wśród 6 rozpatrywanych ustaw znalazła się m.in. ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do postanowień unijnej dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Dyrektywa wprowadza m.in. nowe rozwiązania dotyczące oceny jakości powietrza, przeciwdziałania złej jakości powietrza oraz norm jakości powietrza w zakresie drobnego pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu. Polska miała obowiązek wprowadzić zmiany do 11 czerwca 2010 r. Zgodnie z ustawą, minister środowiska w porozumieniu z ministrem zdrowia określi sposoby obliczania wskaźników średniego narażenia poszczególnych stref na pyły. Podział na 2 strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, zastąpiono podziałem na 3 strefy: aglomeracje powyżej 250 tys. mieszkańców, miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, pozostałe tereny. Wprowadzono też nowy podział kraju na strefy (zmniejszono ich liczbę ze 170 do 46). Zmieniono zasady opracowywania programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych. Za niedotrzymanie terminów ich uchwalenia i realizacji będą groziły kary od 10 do 500 tys. zł. Na wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska nałożono obowiązek corocznej oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, a także określania dla każdej ze stref poziomów zanieczyszczeń w powietrzu i sklasyfikowania w zależności od tego, czy przekraczane są dopuszczalne poziomy i docelowe wskaźniki ich zawartości w powietrzu. Zarządy województw będą opracowywały programy ochrony powietrza w celu osiągnięcia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu. W razie przekroczenia poziomu substancji w powietrzu w danej strefie wojewódzkie zespoły zarządzania kryzysowego niezwłocznie powiadomią o tym społeczeństwo. W noweli przewidziano możliwość wydłużenia do 1 stycznia 2015 r. terminu osiągnięcia dopuszczalnych poziomów dwutlenku azotu lub benzenu w powietrzu, ale po wyrażeniu zgody w tej sprawie przez Komisję Europejską.

Komisja Środowiska oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wniosły o wprowadzenie do ustawy 3 poprawek doprecyzowujących. W trakcie debaty ustawę krytykowali senatorowie PiS, wskazywali m.in. na brak pełnej symulacji kosztów wdrożenia ustawy, zbyt wysokie kary. Bronili jej senatorowie PO, podkreślając, że jej uchwalenie to konieczność. W wyniku głosowania Izba odrzuciła wniosek o odrzucenie ustawy (60 głosów za, 27 – przeciw) i przyjęła ustawę wraz z 4 poprawkami (61 głosów za, 27 – przeciw). Jedna z nich umożliwia pozyskiwanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej środków finansowych na realizację systemu kontroli, w szczególności w zakresie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych. W opinii Senatu, zmiana ta pozwoli na wyeliminowanie sytuacji, w których konieczność wykonywania obowiązków kontrolnych w zakresie realizacji programu systemu kontroli ograniczyłaby możliwości wykonywania innych zadań przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, w szczególności mając na względzie, że kontrole mają być prowadzone w ramach już posiadanych środków na bieżącą działalność.

Więcej…

 

W dniach 28–29 marca 2012 r. odbyło się 8. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim m.in. ustawę o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie. Ma ona na celu uregulowanie zasad używania symboli narodowych na strojach reprezentacji Polski, reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej. Główną przesłanką jej przygotowania była kontrowersyjna decyzja Polskiego Związku Piłki Nożnej, z której wynikało, że godło ma zostać zastąpione logo związku. Obowiązujące obecnie przepisy ustawy o sporcie dają Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu i polskim związkom sportowym fakultatywne prawo, czyli możliwość, a nie obowiązek, używania wizerunku orła, ustalonego dla godła na podstawie przepisów ujętych w ustawie o godle, na stroju reprezentacji kraju, reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej.

 

Więcej…

 

W dniu 14 marca 2012 r. odbyło się 7. posiedzenie Senatu, na którym rozpatrzono 2 ustawy i przyjęto je bez poprawek. Izba zdecydowała także o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw – o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw; o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

 

Więcej…

 
Więcej artykułów…

 

Dzisiaj...
Dzisiaj jest: 18 Styczeń 2018    |    Imieniny obchodzą: Piotr, Małgorzata
Kontakt

Biuro Senatora Andrzeja Pająka

poniedziałek - piątek od godz. 8:30 do 14:00

ul. Adama Mickiewicza 139

34-200 Sucha Beskidzka

e-mail: biuro@pajakandrzej.pl

e-mail: dyrektor@pajakandrzej.pl

tel/fax: 33 873 39 16, 504 751 148, 504 751 163

 

 

Filia Biura Senatorskiego

w Trzebini

ostatni piątek miesiąca od godz. 9:00 do 11:00

ul. Rynek 18 (II piętro)

32-540 Trzebinia

 

Filia Biura Senatorskiego

w Wadowicach

poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00

ul. Karmelicka 5

34-100 Wadowice

Budynek ZOZ (parter)


Pogoda
Klub Parlamentarny PIS

MyPIS

Informacja Samorządowa

Regionalny Portal Informacyjny

Małopolska Kronika Beskidzka

ALTERNATYWA PIS