Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja w Skawicy – przemówienie senatora Andrzeja Pająka

W środę 3 maja 2017 r. pod stojącym na skawickim placu Jana Pawła II pomnikiem Pamięci Pokoleń świętowano rocznicę Konstytucji 3 Maja. W imprezie wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i gminnych, nie zabrakło tradycyjnie senatora Andrzeja Pająka, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uświetniła występem Orkiestra Dęta ze Skawicy, a program artystyczny przygotowała młodzież z miejscowego Zespołu Szkół. Przedstawiciele instytucji działających na terenie gminy złożyli pod pomnikiem kwiaty.

„NA TYM FUNDAMENCIE MOŻNA ODBUDOWAĆ WSZYSTKO”

Wybitny polski historyk, publicysta, nauczyciel akademicki prof. Andrzej Nowak podczas niedawnego wykładu w klubie „Ronina” przypomniał nam wobec absurdalnych oskarżeń, że to co dobre zawdzięczamy łasce władców PRL, którzy zdecydowali się podzielić odpowiedzialnością za Polskę przy Okrągłym Stole, albo Europie w roku 2004 przyjmującej nas do swej struktury, następującą prawdę: „Nie możemy na to godzić w imię prawdy historycznej. Powinniśmy bronić prawdy historycznej o naszej historii, która jest dłuższa niż ostatnie 100 lat, nie zaczyna się też 4 czerwca 1989 r., ani 13 grudnia 1981 r., kiedy niektórzy rzucili legitymację partyjną i uważają, że od tego momentu zaczyna się historia, ani nie zaczyna się nawet 11 listopada 1918 r.”

Ile lat liczy Polska historia? Ponad 1050 liczy historia Polski , dokładnie opisana, bogata w wydarzenia wielkie, przynoszące chwałę, jak również te dramatyczne, wręcz tragiczne. Rok, który minął, rok 2016 – był Rokiem Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski. To w roku 966 historyczny władca Polski Mieszko I podjął decyzję o przyjęciu chrztu w obrządku zachodnim. To wydarzenie miało podstawowe znaczenie dla dziejów tak Narodu jak i Państwa. Od tego wydarzenia, od 966 roku Polski Naród miał zawsze pragnienie posiadania własnego, niezależnego państwa. W każdym czasie był gotowy zapłacić każdą cenę, by takowe własne i niezależne od obcych, państwo posiadać. Polska nie jest „znikąd”. Różne znamienite wydarzenia na przestrzeni tych ponad 1050 lat były udziałem tego Narodu. W dniu dzisiejszym wspominamy wielkie daty w naszej historii, dwa wielkie wydarzenia. Oba te wydarzenia łączą się, są dla nas Polaków przedmiotem dumy i nigdy nie powinny zniknąć z naszej pamięci, bo pamięć jest podstawowym czynnikiem, który decyduje o naszym istnieniu.

Zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia
Głosowania

.

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Senatora RP [kliknij tutaj]

Przynależność do zespołów i grup parlamentarnych

 

  • Senacki Zespół Strażacki
  • Senacki Zespół Spółdzielczy
  • Parlamentarny Zespół na Rzecz Ochrony Życia i Rodziny
  • Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych
  • Polsko - litewska grupa parlamentarna

Przynależność do komisji, podkomisji i klubów

W dniu 30 maja 2012 r. odbyło się 13. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 4 ustawy, do 1 wprowadziła poprawki. Senat zdecydował też o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy, realizującego orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, a także dokonał zmian w składach swoich komisji. Senatorowie zapoznali się również z informacją ministra spraw zagranicznych na temat sprawowania opieki nad Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju.

Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którą Sejm uchwalił na 14. posiedzeniu, 10 maja 2012 r., z przedłożenia rządu, ma na celu dostosowanie polskiego prawa do uregulowań prawa unijnego (dyrektywa nr 2009/52/WE), a w konsekwencji - ograniczenie skali nielegalnej imigracji do Unii Europejskiej poprzez zmniejszenie atrakcyjności zatrudniania obywateli państw trzecich, przebywających na jej terenie wbrew przepisom. W wypadku Polski ustawa dotyczy bardzo wąskiej grupy około 100 tys. osób, które są zatrudniane, a na terenie kraju przebywają nielegalnie. Nie odnosi się do cudzoziemców mieszkających legalnie i pracujących w Polsce. W ustawy określenie: "obywatel kraju trzeciego" zastępuje się używanym w polskim prawodawstwie terminem: "cudzoziemiec", co ułatwi posługiwanie się terminologią.

Więcej…

 

W dniach 23–24 maja 2012 r. odbyło się 12. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 2 ustawy, obie przyjęła bez poprawek. Za nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w takim kształcie opowiedziało się 63 senatorów, a 31 było przeciw. Zgodnie z nowymi przepisami, począwszy od 1 stycznia 2013 r., wiek emerytalny będzie stopniowo, o 3 miesiące każdego roku, wydłużany do 67. roku życia, a wiek emerytalny kobiet i mężczyzn zostanie zrównany. Mężczyźni osiągną docelowy wiek emerytalny w 2020 r., a kobiety – w 2040 r. Ustawa przewiduje także tzw. emeryturę częściową, która umożliwi przejście na emeryturę po ukończeniu 62 lat przez kobiety i 65 przez mężczyzn, pod warunkiem uzyskania odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego, wyliczanego na podstawie okresów składkowych i nieskładkowych (dla kobiet co najmniej 35 lat, dla mężczyzn co najmniej 40 lat). Wysokość emerytury częściowej będzie wynosić 50% pełnej kwoty emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczonym rolnikom również będzie przysługiwać prawo do częściowej emerytury rolniczej. Osoby pobierające renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy będą mogły uzyskiwać dochody z pracy pozarolniczej. Pełne renty lub emerytury rolnicze będzie można otrzymywać pomimo prowadzenia działalności rolniczej ze współmałżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Nowe regulacje obejmą kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 r. oraz mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r.

Więcej…

 

W dniu 23 maja br. podczas dwunastego posiedzenia Senatu RP odbyła się niezwykle emocjonująca dyskusja nad punktem pierwszym obrad: zmiana ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. W trakcie dyskusji głos zabrał senator Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Pająk, który w mocnych stwierdzeniach odniósł się do omawianego problemu i kategorycznie wystąpił przeciwko proponowanym zmianom. Wystąpienie senatora Pająka spotkało się z niezwykle gorącym przyjęciem, nie zabrakło licznych oklasków i gratulacji.

Poniżej prezentujemy pełną treść wystąpienia senatora Andrzeja Pająka.

 

Więcej…

 

W dniach 9 – 10 maja 2012 r. odbyło się 11. posiedzenie Senatu. Rozpatrzono na nim 8 ustaw, do 2 wprowadzono poprawki, m.in. do ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja, którą z przedłożenia rządu Sejm uchwalił 27 kwietnia 2012 r., ma na celu zapewnienie skuteczności postanowień rozporządzenia Rady, ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, czyli takich, które mają głównie zastosowanie cywilne, ale mogą być również wykorzystywane do produkcji broni konwencjonalnej lub broni masowego rażenia, w polskim prawie określanych jako towary o znaczeniu strategicznym. Projekt wdraża także dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie oraz wspólne stanowisko Rady określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego, a także porządkuje i poprawia przepisy dotyczące obrotu towarami o znaczeniu strategicznym z zagranicą.

Więcej…

 
Więcej artykułów…

 

Dzisiaj...
Dzisiaj jest: 18 Styczeń 2018    |    Imieniny obchodzą: Piotr, Małgorzata
Kontakt

Biuro Senatora Andrzeja Pająka

poniedziałek - piątek od godz. 8:30 do 14:00

ul. Adama Mickiewicza 139

34-200 Sucha Beskidzka

e-mail: biuro@pajakandrzej.pl

e-mail: dyrektor@pajakandrzej.pl

tel/fax: 33 873 39 16, 504 751 148, 504 751 163

 

 

Filia Biura Senatorskiego

w Trzebini

ostatni piątek miesiąca od godz. 9:00 do 11:00

ul. Rynek 18 (II piętro)

32-540 Trzebinia

 

Filia Biura Senatorskiego

w Wadowicach

poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00

ul. Karmelicka 5

34-100 Wadowice

Budynek ZOZ (parter)


Pogoda
Klub Parlamentarny PIS

MyPIS

Informacja Samorządowa

Regionalny Portal Informacyjny

Małopolska Kronika Beskidzka

ALTERNATYWA PIS