Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja w Skawicy – przemówienie senatora Andrzeja Pająka

W środę 3 maja 2017 r. pod stojącym na skawickim placu Jana Pawła II pomnikiem Pamięci Pokoleń świętowano rocznicę Konstytucji 3 Maja. W imprezie wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i gminnych, nie zabrakło tradycyjnie senatora Andrzeja Pająka, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uświetniła występem Orkiestra Dęta ze Skawicy, a program artystyczny przygotowała młodzież z miejscowego Zespołu Szkół. Przedstawiciele instytucji działających na terenie gminy złożyli pod pomnikiem kwiaty.

„NA TYM FUNDAMENCIE MOŻNA ODBUDOWAĆ WSZYSTKO”

Wybitny polski historyk, publicysta, nauczyciel akademicki prof. Andrzej Nowak podczas niedawnego wykładu w klubie „Ronina” przypomniał nam wobec absurdalnych oskarżeń, że to co dobre zawdzięczamy łasce władców PRL, którzy zdecydowali się podzielić odpowiedzialnością za Polskę przy Okrągłym Stole, albo Europie w roku 2004 przyjmującej nas do swej struktury, następującą prawdę: „Nie możemy na to godzić w imię prawdy historycznej. Powinniśmy bronić prawdy historycznej o naszej historii, która jest dłuższa niż ostatnie 100 lat, nie zaczyna się też 4 czerwca 1989 r., ani 13 grudnia 1981 r., kiedy niektórzy rzucili legitymację partyjną i uważają, że od tego momentu zaczyna się historia, ani nie zaczyna się nawet 11 listopada 1918 r.”

Ile lat liczy Polska historia? Ponad 1050 liczy historia Polski , dokładnie opisana, bogata w wydarzenia wielkie, przynoszące chwałę, jak również te dramatyczne, wręcz tragiczne. Rok, który minął, rok 2016 – był Rokiem Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski. To w roku 966 historyczny władca Polski Mieszko I podjął decyzję o przyjęciu chrztu w obrządku zachodnim. To wydarzenie miało podstawowe znaczenie dla dziejów tak Narodu jak i Państwa. Od tego wydarzenia, od 966 roku Polski Naród miał zawsze pragnienie posiadania własnego, niezależnego państwa. W każdym czasie był gotowy zapłacić każdą cenę, by takowe własne i niezależne od obcych, państwo posiadać. Polska nie jest „znikąd”. Różne znamienite wydarzenia na przestrzeni tych ponad 1050 lat były udziałem tego Narodu. W dniu dzisiejszym wspominamy wielkie daty w naszej historii, dwa wielkie wydarzenia. Oba te wydarzenia łączą się, są dla nas Polaków przedmiotem dumy i nigdy nie powinny zniknąć z naszej pamięci, bo pamięć jest podstawowym czynnikiem, który decyduje o naszym istnieniu.

Zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia
Głosowania

.

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Senatora RP [kliknij tutaj]

Przynależność do zespołów i grup parlamentarnych

 

  • Senacki Zespół Strażacki
  • Senacki Zespół Spółdzielczy
  • Parlamentarny Zespół na Rzecz Ochrony Życia i Rodziny
  • Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych
  • Polsko - litewska grupa parlamentarna

Przynależność do komisji, podkomisji i klubów

W dniach 25 i 26 lipca 2012 r. odbyło się XVI posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 6 ustaw, do 1 wprowadziła poprawki. Zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 lipca 2011 r. (sygn. akt P 9/09). Zaproponowano w nim uregulowanie kwestii dotyczących opłaty za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w ustawie a nie w rozporządzeniu. Obniżono wysokość opłaty w wypadku rozpowszechniania programu w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego oraz dodano opłatę za udzielanie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie. Jej wysokość ma wynosić połowę opłaty za rozpowszechnianie w sposób analogowy. Przewidziano też możliwość rozkładania opłat na raty. Z kolei projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych umożliwi korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej studentom i uczestnikom studiów doktoranckich oraz absolwentom odbywającym obowiązkowy staż, osobom odbywającym kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, którzy posiadają ważną Kartę Polaka. Senatorowie wysłuchali także informacji prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzepińskiego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2011 r., a także informacji rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2011 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

Więcej…

 

Podczas 15 - go posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej w dniach 5 - 6 lipca br., jednym z punktów obrad było sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W tym temacie kilka istotnych zagadnień poruszył senator Andrzej Pająk, odpowiedzi udzielał mu Przewodniczący Rady Jan Dworak.

 

 

 

 

Poniżej tekst wypowiedzi senatora Pająka.

 

Więcej…

 

W dniach 5 i 6 lipca 2012 r. odbyło się 15. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 4 ustawy, do 2 wprowadziła poprawki. Zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw i podjęła uchwałę okolicznościową z okazji 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski.

Senat przyjął Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku. Zapoznano się także z informacją rządu przygotowaną dla Sejmu i Senatu na temat udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2011 r., czyli podczas polskiej prezydencji.

Więcej…

 

W dniach 13–14 czerwca 2012 r. odbyło się 14. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 9 ustaw, do 2 wprowadziła poprawki. Zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy i podjęła 2 uchwały okolicznościowe. Ponadto Senat dokonał zmian w składach Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Senatorowie zapoznali się też z informacją o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2011 r., którą przedstawił jego szef Paweł Wojtunik.

W obecności ambasadora Republiki Słowackiej Vasila Grivny i chargé d’affaires ambasady Węgier w Polsce Petera Szeraticsa odbyła się również debata na temat sytuacji bieżącej i perspektyw rozwoju Grupy Wyszehradzkiej. Wcześniej podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Janusz Cisek przedstawił senatorom informację na temat aktualnej sytuacji Grupy Wyszehradzkiej, perspektyw jej dalszego rozwoju oraz celów polskiego przewodnictwa w niej.

Z inicjatywy senatora Janusza Sepioła Senat podjął również uchwałę w związku z objęciem z dniem 1 lipca 2012 r. przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Za szczególnie ważne Izba uznała kształtowanie wspólnego stanowiska krajów Grupy Wyszehradzkiej w sprawach przyszłości polityki spójności i wieloletnich ram finansowych, corocznej procedury budżetowej i bezpieczeństwa energetycznego. Senatorowie zwrócili się do rządu polskiego o rozważenie dalszego istotnego zwiększenia finansowego wsparcia dla Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, zwłaszcza z myślą o realizacji projektów wyszehradzkich oraz jego funkcji stypendialnych, a także rozwijaniu współpracy w formule V4+.

Zaapelowano też do polskich samorządów oraz organizacji pozarządowych, by w roku polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej zwiększyły intensywność działań na rzecz zbliżenia środowisk i instytucji krajów grupy, upowszechniania ich historii, dorobku kulturalnego oraz wymiany idei i ludzi. Za podjęciem uchwały głosowało 90 senatorów, 1 był przeciw.

Więcej…

 
Więcej artykułów…

 

Dzisiaj...
Dzisiaj jest: 18 Styczeń 2018    |    Imieniny obchodzą: Piotr, Małgorzata
Kontakt

Biuro Senatora Andrzeja Pająka

poniedziałek - piątek od godz. 8:30 do 14:00

ul. Adama Mickiewicza 139

34-200 Sucha Beskidzka

e-mail: biuro@pajakandrzej.pl

e-mail: dyrektor@pajakandrzej.pl

tel/fax: 33 873 39 16, 504 751 148, 504 751 163

 

 

Filia Biura Senatorskiego

w Trzebini

ostatni piątek miesiąca od godz. 9:00 do 11:00

ul. Rynek 18 (II piętro)

32-540 Trzebinia

 

Filia Biura Senatorskiego

w Wadowicach

poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00

ul. Karmelicka 5

34-100 Wadowice

Budynek ZOZ (parter)


Pogoda
Klub Parlamentarny PIS

MyPIS

Informacja Samorządowa

Regionalny Portal Informacyjny

Małopolska Kronika Beskidzka

ALTERNATYWA PIS