Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja w Skawicy – przemówienie senatora Andrzeja Pająka

W środę 3 maja 2017 r. pod stojącym na skawickim placu Jana Pawła II pomnikiem Pamięci Pokoleń świętowano rocznicę Konstytucji 3 Maja. W imprezie wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i gminnych, nie zabrakło tradycyjnie senatora Andrzeja Pająka, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uświetniła występem Orkiestra Dęta ze Skawicy, a program artystyczny przygotowała młodzież z miejscowego Zespołu Szkół. Przedstawiciele instytucji działających na terenie gminy złożyli pod pomnikiem kwiaty.

„NA TYM FUNDAMENCIE MOŻNA ODBUDOWAĆ WSZYSTKO”

Wybitny polski historyk, publicysta, nauczyciel akademicki prof. Andrzej Nowak podczas niedawnego wykładu w klubie „Ronina” przypomniał nam wobec absurdalnych oskarżeń, że to co dobre zawdzięczamy łasce władców PRL, którzy zdecydowali się podzielić odpowiedzialnością za Polskę przy Okrągłym Stole, albo Europie w roku 2004 przyjmującej nas do swej struktury, następującą prawdę: „Nie możemy na to godzić w imię prawdy historycznej. Powinniśmy bronić prawdy historycznej o naszej historii, która jest dłuższa niż ostatnie 100 lat, nie zaczyna się też 4 czerwca 1989 r., ani 13 grudnia 1981 r., kiedy niektórzy rzucili legitymację partyjną i uważają, że od tego momentu zaczyna się historia, ani nie zaczyna się nawet 11 listopada 1918 r.”

Ile lat liczy Polska historia? Ponad 1050 liczy historia Polski , dokładnie opisana, bogata w wydarzenia wielkie, przynoszące chwałę, jak również te dramatyczne, wręcz tragiczne. Rok, który minął, rok 2016 – był Rokiem Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski. To w roku 966 historyczny władca Polski Mieszko I podjął decyzję o przyjęciu chrztu w obrządku zachodnim. To wydarzenie miało podstawowe znaczenie dla dziejów tak Narodu jak i Państwa. Od tego wydarzenia, od 966 roku Polski Naród miał zawsze pragnienie posiadania własnego, niezależnego państwa. W każdym czasie był gotowy zapłacić każdą cenę, by takowe własne i niezależne od obcych, państwo posiadać. Polska nie jest „znikąd”. Różne znamienite wydarzenia na przestrzeni tych ponad 1050 lat były udziałem tego Narodu. W dniu dzisiejszym wspominamy wielkie daty w naszej historii, dwa wielkie wydarzenia. Oba te wydarzenia łączą się, są dla nas Polaków przedmiotem dumy i nigdy nie powinny zniknąć z naszej pamięci, bo pamięć jest podstawowym czynnikiem, który decyduje o naszym istnieniu.

Zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia
Głosowania

.

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Senatora RP [kliknij tutaj]

Przynależność do zespołów i grup parlamentarnych

 

  • Senacki Zespół Strażacki
  • Senacki Zespół Spółdzielczy
  • Parlamentarny Zespół na Rzecz Ochrony Życia i Rodziny
  • Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych
  • Polsko - litewska grupa parlamentarna

Przynależność do komisji, podkomisji i klubów

W dniach 19-20 grudnia 2012 r. odbyło się 24. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 4 ustawy, do 1 wprowadziła poprawki. Zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw, przygotowanych z inicjatywy Komisji Ustawodawczej, dostosowujących system prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze przewiduje objęcie dłużnika będącego uczestnikiem postępowania upadłościowego przepisami dotyczącymi zwolnienia z kosztów sądowych. Z kolei w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe Izba proponuje, aby za niezarejestrowanie czasopisma, a także wydawanie niezarejestrowanego dziennika zamiast grzywny lub ograniczenia wolności groziła kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Senatorowie zapoznali się również z informacją Ministerstwa Zdrowia na temat obecnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia z uwzględnieniem planów działania resortu na przyszłość, przedstawioną przez wiceministra zdrowia Sławomira Neumanna. Jak poinformował, obecnie resort zdrowia nie otrzymuje sygnałów o wstrzymaniach przyjęć pacjentów w szpitalach. Dodał, że realizacja świadczeń na przyszły rok została zapewniona w kontraktach. Narodowy Fundusz Zdrowia do 10 grudnia uzgodnił 21,69% umów POZ na 2013 r., termin ostateczny podpisania wszystkich to 21 grudnia 2012 r. Umów: o nocną i świąteczną opiekę zdrowotną podpisano 98,2%; o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną – 99,72%; o opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień – 98,84%; o świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze – 99,74%; o opiekę paliatywną i hospicyjną – 99,55% ; o rehabilitację medyczną – 99,48%; o odrębnie kontraktowane świadczenia – 99,55%. Opóźnienie w podpisywaniu umów z POZ wynika z późniejszego przedstawienia zarządzenia prezesa NFZ w tej sprawie. Jak powiedział wiceminister zdrowia, prawdopodobnie na początku roku będą obowiązywały korzystniejsze wyceny świadczeń pediatrycznych, gdyż rozpoczęły się prace nad ich nową wyceną. Poinformował także m.in. o planowanej przez resort decentralizacji NFZ, oznaczającej likwidację centrali, autonomię oddziałów regionalnych uzyskają i ograniczenie roli NFZ do zadań płatnika.

Według informacji przekazanej przez wiceministra Sławomira Neumanna, 1 stycznia 2013 r. zacznie funkcjonować system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, który będzie weryfikował prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie numeru PESEL i dowodu osobistego. Prawie 80% świadczeniodawców podpisało już takie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wiceminister poinformował również, że założenia do ustawy o dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych pojawią się wiosną 2013 r., a nowa regulacja zaczęłaby obowiązywać w 2014 r. „Nie przewidujemy w tej chwili dostępu płatników prywatnych do składki publicznej” – podkreślił. Zaznaczył, że rynek ubezpieczeń prywatnych byłby nadzorowany. Z analiz wynika, że w Polsce spoza kasy NFZ Polacy wydają ok. 30 mld zł. Wiceminister Sławomir Neumann zapowiedział też nowelizację ustawy refundacyjnej, która naprawi jej wady. Przygotowana zostanie także ustawa o szpitalach klinicznych, „(...) najważniejszych placówkach podległych ministrowi zdrowia, za które minister zdrowia ponosi odpowiedzialność, nie mając prawie żadnych narzędzi, aby móc realnie wpływać na zarządzanie tymi placówkami”. Wiosną 2013 r. powstaną też założenia do ustawy o konsultantach medycznych.

Ponad 7 godzin wiceminister Sławomir Neumann odpowiadał na liczne pytania senatorów, dotyczące funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Jak podczas dyskusji podsumowującej stwierdził senator Stanisław Gogacz, „ta debata uświadomiła nam, jak wiele wyzwań przed nami wciąż stoi, jak bardzo interdyscyplinarna, wieloaspektowa jest ta dziedzina, jak wiele różnorodnych podmiotów powinno się zaangażować, żeby ochrona zdrowia funkcjonowała zgodnie z naszymi oczekiwaniami”. Według senatora Michała Seweryńskiego, w planach rządu dotyczących naprawy służby zdrowia „widać doraźność, cząstkowość, chaotyczność, bezradność. Twarde są to słowa, Panie Ministrze. Do pana jako człowieka mam bardzo wiele sympatii, bo pan z dużą kulturą potrafił długo odpowiadać na bardzo dociekliwe pytania (...)”. Marszałek Bogdan Borusewicz podsumował, „Wiadomo, jaka jest sytuacja, i wiadomo, jaka jest konieczna droga, tylko, oczywiście, są zmiany rządów, i w związku z tym nie ma konsekwencji, te reformy są przerywane i wszyscy uważają, że rozpoczynają reformy od nowa. Oczywiście, próbują coś wymyślać, ale nic nowego nie jesteśmy w stanie wymyślić. Taka jest różnica między tą polityką na poziomie ogólnopolskim, rządowym a polityką na poziomie regionalnym”. Senator Rafał Muchacki zaś powiedział: „Pan nie jest lekarzem, a miał pan tutaj do czynienia z profesjonalistami i jestem przekonany, że minister Arłukowicz (...) lepiej od pana by tego nie zrobił. Tak więc naprawdę – chapeau bas! – elegancko i bardzo pięknie to wyszło”. Taką samą opinię wyraził senator Waldemar Kraska: (...) myśleliśmy, iż pan minister nie poradzi sobie z tymi pytaniami, bo nie jest lekarzem. Ale, jak widzieliśmy, bardzo zgrabnie i dobrze z tego wybrnął. Gratuluję panu”. Wicemarszałek Stanisław Karczewski natomiast powiedział na koniec: „Panie Ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za to, że pan tu z nami wytrzymał. Dziękujemy za pana trud, wysiłek”.

Z 8 poprawkami, w większości legislacyjnymi i redakcyjnymi, proponowanymi przez Komisję Środowiska, Izba przyjęła ustawę o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Za ich wprowadzeniem opowiedziało się 64 senatorów, a 29 wstrzymało się od głosu. Nowelizacja, którą na podstawie projektu rządu Sejm uchwalił nowelizację 7 grudnia 2012 r., wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywy morskiej z 17 czerwca 2008 r. Zostały w niej określone wspólne zasady, na podstawie których państwa członkowskie mają opracować własne strategie i programy ochrony środowiska morskiego dla osiągnięcia dobrego stanu wód morskich do 2020 r. Do nowelizacji dodano nowy rozdział: ochrona środowiska wód morskich. Nowelizacja wprowadza przepisy dotyczące opracowania i wdrożenia strategii morskiej oraz katalog działań z tym związanych. Wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich będzie dokonywał główny inspektor ochrony środowiska w uzgodnieniu z ministrem właściwym ds. gospodarki morskiej, ministrem właściwym ds. rybołówstwa i prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Minister właściwy ds. gospodarki morskiej zostanie zobowiązany do przekazywania głównemu inspektorowi ochrony środowiska analizy ekonomicznej i społecznej użytkowania wód morskich, a także danych na temat kosztów degradacji środowiska. Senatorowie poparli natomiast wniosek Komisji Środowiska o przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Opowiedziało się za nim 62 senatorów, a 31 było przeciw. W trakcie długiej i burzliwej debaty wniosek o wprowadzenie poprawek przedstawił senator Wojciech Skurkiewicz. Celem nowelizacji, uchwalonej przez Sejm z inicjatywy rządu 12 grudnia 2012 r., jest przyspieszenie wydatkowania środków ze sprzedaży przez Polskę praw do emisji gazów cieplarnianych na mocy protokołu z Kioto z 1997 r., zgromadzonych na rachunku klimatycznym, i usprawnienie finansowania tzw. zielonych inwestycji. Protokół z Kioto zobowiązuje kraje sprzedające nadwyżki uprawnień do emisji CO2 do przeznaczania pozyskanych w ten sposób środków na projekty związane z ochroną klimatu. Nowelizacja powinna przyczynić się do wzmocnienia pozycji Polski jako sprzedawcy praw do emisji gazów cieplarnianych i zmaksymalizować obrót tymi prawami. Ustawa przewiduje m.in., że dofinansowanie, udzielone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i jego wojewódzkie odpowiedniki z innych środków niż te zgromadzone na tzw. rachunku klimatycznym, będzie mogło być refinansowane z tego rachunku. Ponadto beneficjenci tzw. zielonych inwestycji zostaną zwolnieni z obowiązków monitorowania stanu realizacji tych projektów i prowadzenia sprawozdawczości dotyczącej wydanych środków i osiągniętych efektów ekologicznych. Nowelizacja przewiduje, że za monitorowanie postępów inwestycji będzie odpowiedzialny NFOŚiGW. Wprowadza też podział na podstawowe i rezerwowe programy i projekty pozytywnie ocenione w trakcie naboru przez NFOŚiGW.

W grupie ustaw przyjętych przez Izbę bez poprawek znalazła się również nowelizacja ustawy – Prawo lotnicze, którą Sejm uchwalił z przedłożenia rządu 7 grudnia 2012 r. Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2009/12/WE w sprawie opłat lotniskowych, nakładającą na państwa członkowskie UE obowiązek opracowania zharmonizowanego systemu konsultacji, ustalania i nadzoru nad opłatami lotniskowymi na lotniskach z dużym ruchem pasażerskim, obsługujących rocznie powyżej 5 mln podróżnych. W razie braku takiego lotniska w danym kraju UE będzie to dotyczyło największego lotniska na jego terytorium. Nowelizacja wprowadza ponadto rozróżnienie na lotniska obsługujące powyżej 5 mln pasażerów rocznie (w Polsce 1 lotnisko w Warszawie) i mniej niż 5 mln pasażerów rocznie. W odniesieniu do pierwszej grupy lotnisk nowelizacja utrzymuje dotychczasowe przepisy i przewiduje stosowanie zapisów dyrektywy. Wobec lotnisk o mniejszym ruchu pasażerskim zaś część dotychczasowych obowiązków w zakresie procedury zmiany taryfy opłat i wprowadzania nowych opłat lotniskowych zostanie zniesiona. W wyniku głosowania wniosek Komisji Gospodarki Narodowej o przyjęcie nowelizacji bez poprawek został przyjęty jednomyślnie, głosami 92 senatorów. Takie samo stanowisko zajęła Izba w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu poselskiego 7 grudnia 2012 r. Wniosek o przyjęcie nowelizacji bez poprawek przedstawiły Komisja Środowiska oraz Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, Izba przyjęła go jednomyślnie, 91 głosami. Wprowadzone zmiany przewidują, że osoby niepełnosprawne będą mogły wejść na teren parków narodowych i ścisłych rezerwatów przyrody z psem przewodnikiem lub psem asystującym. Podczas 24. posiedzenia dokonano również zmiany w składzie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

 

 

 

 

Dzisiaj...
Dzisiaj jest: 18 Styczeń 2018    |    Imieniny obchodzą: Piotr, Małgorzata
Kontakt

Biuro Senatora Andrzeja Pająka

poniedziałek - piątek od godz. 8:30 do 14:00

ul. Adama Mickiewicza 139

34-200 Sucha Beskidzka

e-mail: biuro@pajakandrzej.pl

e-mail: dyrektor@pajakandrzej.pl

tel/fax: 33 873 39 16, 504 751 148, 504 751 163

 

 

Filia Biura Senatorskiego

w Trzebini

ostatni piątek miesiąca od godz. 9:00 do 11:00

ul. Rynek 18 (II piętro)

32-540 Trzebinia

 

Filia Biura Senatorskiego

w Wadowicach

poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00

ul. Karmelicka 5

34-100 Wadowice

Budynek ZOZ (parter)


Pogoda
Klub Parlamentarny PIS

MyPIS

Informacja Samorządowa

Regionalny Portal Informacyjny

Małopolska Kronika Beskidzka

ALTERNATYWA PIS