W dniu 15 sierpnia 2017 r. przy pomniku Ofiar Zagórza na Makowskiej Górze odbyła się patriotyczna uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego. Nie zabrakło tam w tym szczególnym dniu także senatora Andrzeja Pająka. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, która została odprawiona przez ks. dziekana Tadeusza Różałowskiego w intencji pomordowanych oraz w intencji tych, którzy walczyli o wolną Polskę. We Mszy Świętej brały udział liczne poczty sztandarowe. Osiedle Zagórze na Makowskiej Górze to miejsce pacyfikacji mieszkańców przez Niemców. Tu 4 kwietnia 1944 roku zamordowano w bestialski sposób 42 osoby w wieku od 3 miesięcy do 82 lat.

 

W niedzielę 13 sierpnia 2017 r. w Grzechyni odbyła się uroczystość 70 rocznicy utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej. W obchodach uczestniczył senator Andrzej Pająk, który do świętujących druhów skierował okolicznościowy list:

Jubileusz 70 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej to doniosłe wydarzenie, zwłaszcza dla niewielkiej, lokalnej społeczności, jaką tworzą mieszkańcy sołectwa Grzechynia. To święto tych, którzy w swojej działalności zawsze kierowali się najszczytniejszymi ideałami służenia społeczeństwu oraz niesienia pomocy poszkodowanym w czasie pożarów i innych miejscowych zagrożeń, ratując ich życie, zdrowie i mienie

70 lat to już znaczny okres działalności Waszej jednostki, a osiągnięcia dokonane w trakcie niego są dla Was powodem strażackiej dumy z dobrze spełnionego obowiązku społecznego. Wysoka ocena straży pożarnej pośród wszystkich instytucji i organizacji w kraju ze strony społeczeństwa, które postrzega Was jako autentycznych obrońców, na których zawsze można liczyć w każdej sytuacji, to dowód najwyższego uznania, ale też i zaufania, jakim Was obdarzono. Niech ta w pełni zasłużona opinia towarzyszy Państwu na co dzień.

Gratuluję Druhom dostojnego jubileuszu oraz wszystkim uhonorowanym odznaczeniami i wyróżnieniami. Proszę przyjąć podziękowania za wielkie oddanie, wspaniałą działalność społeczną, za udane akcje ratownicze, za odwagę, męstwo i poświęcenie. Życzę Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności w służbie i życiu osobistym, szczęśliwych powrotów do strażnicy oraz opieki i błogosławieństwa patrona strażaków św. Floriana.

 

 

 

W sobotę 12 sierpnia 2017 r. Andrzej Pająk wziął udział w dożynkach Gminy Zawoja, które tradycyjnie odbyły się w Skawicy. Uroczystości rozpoczęły się okolicznościową Mszą Świętą, na której nastąpiło poświęcenie wieńca dożynkowego oraz przyniesionych plonów. W czasie procesji z darami złożono w ofierze bochen chleba - owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich symbolizujący życie, radość, sytość i szczęście.

Po nabożeństwie korowód dożynkowy przeszedł na plac Kółka Rolniczego, gdzie na wszystkich zebranych czekało wiele atrakcji. Występy artystyczne rozpoczął tradycyjny obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy śpiewaczej „Nasza Skawica”. Po tej części uroczystości Wójt w swoim przemówieniu podziękował zebranym za przybycie na wspólne świętowanie dożynek, za owoce ciężkiej pracy rolników i organizatorom za przygotowanie imprezy. Następnie głos zabrał Senator RP Pan Andrzej Pająk:

Panie Wójcie, Gospodarzu Gminy, Panie Starosto, Szanowni mieszkańcy Skawicy, Zawoi, gminy Zawoja i wszyscy zaproszeni Goście. Ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze dożynki, na to święto, które powiem jak zostało kiedyś ustalone, że Dożynki Gminne zawsze będą w Skawicy a Jesień Babiogórska w Zawoi. I tak to jest podtrzymywane i cieszę się bardzo z tego. Cieszę się również z zaproszenia, bo to są dla mnie pierwsze dożynki a prawdopodobnie ostatnie będą 30 września na dalekiej Litwie – bo tam z ramienia Senatu mam już zaproszenie, żeby zobaczyć jak tam również świętują Święto Plonów Polacy, tam na Litwie, którzy zostali poza granicami Polski.

Więcej…

 

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie, zainspirowane wielowiekową, polską tradycją obchodów Święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zwanym również Świętem Zaśnięcia Maryi, lub Świętem Matki Boskiej Zielnej zorganizowało konkurs "Bukiety na Zielną". Spotkanie zorganizowano w dniu 11 sierpnia 2017 r., nie zabrakło na nim senatora Andrzeja Pająka. Tegorocznym mottem konkursu były słowa: "W tym pięknym dniu każdy kwiat woła: zanieś mnie dzisiaj do kościoła". Celem głównym tej niezwykłej uroczystości jest zachowanie i pomnażanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu, pobudzenie zainteresowania tradycją, historią i kulturą regionalną oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej mieszkańców powiatu wadowickiego poprzez międzypokoleniową aktywizację społeczności.

 

W dniach 4 - 6 sierpnia 2017 r. w Jabłonkowie na Zaolziu odbyło się 70. „Gorolski Święto” - największa impreza Polaków na czeskim Śląsku Cieszyńskim. Wśród zaproszonych gości był senator Andrzej Pająk z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Trzydniowe święto obfitowało w wydarzenia kulturalne, występy artystyczne, nie zabrakło atrakcji dla żadnej grupy wiekowej. Kulminacyjnym i najbardziej bodaj widowiskowym elementem trwającego trzy dni Gorolskigo Święta w Jabłonkowie jest korowód. Idą w nim działacze poszczególnych Miejscowych Kół Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego w Republice Czeskiej prezentując przygotowane przez siebie wozy alegoryczne, zespoły, które później wystąpią na scenie w Lasku Miejskim, działacze PZKO i zaproszeni goście. Korowód, przypominające te z dożynek, wyrusza z jabłonkowskiego Rynku dokładnie w samo południe, po odprawionym wcześniej w miejscowym kościele nabożeństwie ekumenicznym i zmierza ulicami Jabłonkowa do Lasku Miejskiego.

 

W dniu 27 lipca 2017 r. zakończyło się 46. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 7 ustaw, do żadnej nie wprowadziła poprawek. Senatorowie przyjęli opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego COM(2017)278. Zapoznano się z także z Informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Podczas 46. posiedzenia senatorowie poparli ustawę o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzeczypospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r. (projekt rządowy). Umowa dotyczy budowy siedziby agencji w Warszawie, a także kwestii związanych z działalnością agencji, takich jak immunitety, nietykalność, poczta dyplomatyczna i przywileje misji dyplomatycznej, zwolnienia podatkowe dla agencji i jej pracowników, przywileje pracowników agencji, wjazd i pobyt w Polsce pracowników agencji.

Więcej…

 

W dniu 22 lipca 2017 r. zakończyło się 45. posiedzenie Senatu. Izba po wielogodzinnej, burzliwej debacie bez poprawek przyjęła ustawę o Sądzie Najwyższym. Izba podczas tego posiedzenia rozpatrzyła 23 ustawy, do 8 wprowadziła poprawki. Podjęła też 3 uchwały okolicznościowe: w sprawie upamiętnienia polskich Ofiar zbrodni NKWD z lat 1937–1938, w setną rocznicę utworzenia Narodowego Komitetu Polskiego oraz w 25. rocznicę odwołania rządu Jana Olszewskiego. Senat przyjął ponadto sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 r. oraz informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r., a także zapoznał się z informacją o działalności Sądu Najwyższego w 2016 r.

Ustawa o Sądzie Najwyższym (projekt poselski) przewiduje m.in. reorganizację struktury wewnętrznej SN. Zgodnie z ustawą, mają powstać 3 izby: Prawa Publicznego, Prawa Prywatnego i Dyscyplinarna (obecnie są to izby: Cywilna, Karna, Wojskowa oraz Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych). Nadal do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN ma powoływać prezydent na wniosek KRS. Sędzią SN będzie mógł zostać np. sędzia sądu rejonowego, prokurator rejonowy, radca Prokuratorii Generalnej RP, adwokat, radca prawny i notariusz pod warunkiem 10 lat stażu pracy. Staż nie będzie wymagany np. wobec prokuratora Prokuratury Krajowej czy profesora i dra hab. nauk prawnych. Ustawa obniża granicę wieku do przejścia sędziego SN w stan spoczynku – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Organami SN będą: pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Sądu Najwyższego, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego i Kolegium Sądu Najwyższego. Pierwszy prezes SN ma być powoływany przez prezydenta spośród 5 a nie, jak obecnie 2 kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. Zgodnie z ustawą, wszyscy obecni sędziowie SN przejdą w stan spoczynku, z wyjątkiem wskazanych przez ministra sprawiedliwości, po zatwierdzeniu przez prezydenta.

Więcej…

 

Blisko 140 dzieci z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Rosji rozpoczęło w czwartek 13 lipca 2017 r. wakacyjny wypoczynek w Krakowie, w ramach akcji „Podarujmy lato dzieciom ze Wschodu” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. W sali obrad krakowskiego magistratu młodych gości ze wschodniej Europy powitali Senator RP Andrzej Pająk, przedstawiciele władz miasta i samorządu oraz organizatorów wypoczynku – Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Obecny był też bp Damian Muskus OFM, który podkreślił, że Kraków jest nie tylko miastem pięknych zabytków, ale przede wszystkim polską stolicą duchową, bo jest tu wiele kościołów i klasztorów. Senator Andrzej Pająk, członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, podkreślił, że człowiek ma dwie ojczyzny: ojczyznę lokalną, gdzie się narodził i wychował oraz ojczyznę duchową, a więc kulturę, język i wiarę – wartości, które łączą ludzi bez względu na to, gdzie żyją. Projekt obejmuje najuboższe dzieci z polskich rodzin, które kultywują tradycje, obyczaje i język polski. W ramach pobytu w Małopolsce dzieci zwiedziły Kraków: Kazimierz, Wawel, Muzeum Narodowe, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice i Wieliczkę. W ramach akcji „Podarujmy lato dzieciom ze Wschodu” w ciągu 18 lat do Polski przyjechało ponad 2 tys. polskich dzieci z krajów Europy wschodniej.

 

 

Dzisiaj...
Dzisiaj jest: 21 Wrzesień 2017    |    Imieniny obchodzą: Hipolit, Mateusz, Daria
Kontakt

Biuro Senatora Andrzeja Pająka

poniedziałek - piątek od godz. 8:30 do 14:00

ul. Adama Mickiewicza 139

34-200 Sucha Beskidzka

e-mail: biuro@pajakandrzej.pl

e-mail: dyrektor@pajakandrzej.pl

tel/fax: 33 873 39 16, 504 751 148, 504 751 163

 

 

Filia Biura Senatorskiego

w Trzebini

ostatni piątek miesiąca od godz. 9:00 do 11:00

ul. Rynek 18 (II piętro)

32-540 Trzebinia

 

Filia Biura Senatorskiego

w Wadowicach

poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00

ul. Karmelicka 5

34-100 Wadowice

Budynek ZOZ (parter)


Pogoda
Klub Parlamentarny PIS

MyPIS

Informacja Samorządowa

Regionalny Portal Informacyjny

Małopolska Kronika Beskidzka

ALTERNATYWA PIS


Joomla extensions by Siteground Hosting